DIE AANDGEBED

 

O barmhartige God, ewige Lig wat skyn in die duisternis, U wat die nag van sondes en alle blindheid van die hart verdryf; U wat die nag verorden het om te rus soos U die dag verorden het om te werk, ons bid U, gee dat ons liggame in vrede en stilheid mag rus, dat hulle daarna bekwaam mag wees om die arbeid te dra wat U ons oplê. Laat ons slaap matig en nie onordelik wees nie, sodat ons aan liggaam en siel onbevlek mag wees, ja dat selfs ons slaap tot u eer mag wees. Verlig die oë van ons verstand dat ons nie in die dood ontslaap nie, maar altyd ons verlossing uit hierdie ellende verwag. Beskerm ons ook teen alle aanvegting van die duiwel en neem ons in u heilige hoede. En aangesien ons hier die dag nie deurgebring het sonder teen U grootliks te sondig nie daarom bid ons U, wil ons sondes bedek deur u barmhartigheid soos U alle dinge op aarde met die duisternis van die nag bedek sodat ons daardeur van u aangesig nie verstoot word nie. Gee ook rus en troos aan alle krankes, bedroefdes, en aangevogte harte deur ons Here Jesus Christus, wat ons geleer het om aldus te bid: Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.