GEBED BY DIE SLUITING VAN DIE KERKLIKE BYEENKOMSTE

 

Here God, hemelse Vader, ons dank U van harte dat dit U behaag om in hierdie land vir U 'n kerk te vergader en dat U daartoe ons diens wil gebruik en ons die genade wil gee om vry en onverhinderd u heilige evangelie te preek en van alle godsalige oefeninge gebruik te maak; daarbenewens dat U nou met u Heilige Gees in ons vergadering was, ons beraadslaginge en besluite bestuur het volgens u wil en ons harte in onderlinge vrede en eendrag verbind het. Ons bid U, o getroue God en Vader, wil tog ons voorgenome arbeid genadiglik seën en die werk wat U begin het, kragtig volvoer. Versamel vir U altyd 'n ware gemeente en bewaar dit by die suiwere leer, die regte gebruik van die heilige sakramente en die getroue uitoefening van die tug; maak daarenteë tot niet alle bose en listige raadslae wat teen u Woord en Kerk bedink word. Sterk die kerkdienaars, dat hulle getrou en standvastig u heilige Woord verkondig; ondersteun en bemoedig die opsieners en armversorgers, dat hulle deur die getroue bediening van hulle ampte u Kerk tot 'n seën mag wees. Wil ook ons owerhede sterk, sodat hulle die wêreldlike swaard met geregtigheid en billikheid mag voer. Gee dat hulle ganse regering daarop gerig mag wees dat die Koning van die koninge oor hulle en hul onderdane mag regeer en die ryk van die duiwel, wat 'n ryk is van alle skandelikhede en ongeregtighede, deur hulle as u dienaars hoe langer hoe meer verwoes en tot niet gemaak mag word, en dat ons onder hulle 'n geruste en stil lewe mag lei, in alle godsaligheid en eerbaarheid. Verhoor ons, o God en Vader, deur Jesus Christus, u liewe Seun, wat met U en die Heilige Gees, die enige en waaragtige God, ewig geloof en geprys moet word. Amen.