'N GEBED VIR AL DIE BEHOEFTES VAN DIE GELOWIGES, OM GEBRUIK TE WORD OP DIE RUSDAG NA DIE EERSTE PREEK

Almagtige, barmhartige God, ons erken en bely voor U dat ons nie waardig is om ons oë op te slaan na die hemel en ons gebed voor U te bring as U ons verdienste en waardigheid sou wil aansien nie. Want ons gewete beskuldig ons en ons sondes gee getuienis teen ons. Ons weet ook dat U 'n regverdige Regter is wat die sondes straf van hulle wat u gebooie oortree. Maar, o Here, omdat U ons beveel het om U in al ons behoeftes aan te roep en uit u onuitspreeklike barmhartigheid beloof het om ons gebede te verhoor, nie vanweë ons verdienste nie (want die is daar nie), maar ter wille van die verdienste van ons Here Jesus Christus, wat U as 'n Middelaar en Voorspreker verordineer het, - daarom laat ons alle ander hulp vaar en neem ons ons toevlug alleen tot u barmhartigheid.

Ten eerste, o Here, bely ons dat U ons soveel weldade bewys het dat dit vir ons nie moontlik is om alles ten volle te besef of om dit uit te spreek nie; insonderheid dat U ons gelei het tot die lig van u waarheid en die kennis van u heilige evangelie. Daarenteë het ons deur ons ondankbaarheid u weldade vergeet; ons het van U afgewyk en ons eie begeertes gevolg ; ons het U nie geëer soos ons skuldig was nie. Grootliks het ons gesondig, en as U met ons in die gerig sou wil gaan, sou ons niks anders as die ewige dood en die verdoemenis kan verwag nie. Maar, o Here, aanskou die aangesig van u Gesalfde, en nie ons sondes nie, sodat u toorn deur sy voorbede stil mag word. Vermeerder in ons die genade van u Gees, dat die daagliks meer en meer ons vlees met al sy bose luste kruisig en ons tot 'n beter lewe vernuwe.

En omdat dit U behaag dat vir alle mense gebid word, daarom bid ons U om u seën oor die leer van u heilige evangelie te gee, sodat dit orals verkondig en aangeneem word en die ganse wêreld vervul word met u saligmakende kennis: die onwetendes bekeer en die swakkes gesterk word en elkeen u heilige Naam nie alleen met woorde nie, maar ook met die daad groot maak en heilig. Wil daartoe getroue dienaars in u oes uitstuur en hulle so met gawes toerus, dat hulle hul amp getrou bedien. Wil daarenteë uitroei alle valse leraars, roofsugtige wolwe en huurlinge, wat hulle eie eer en voordeel soek, en nie die eer van u heilige Naam alleen of ook die welvaart en saligheid van mense nie.

Ons bid U vir die arbeid van die sending onder Jode, Mohammedane en heidene, en vir alle evangeliearbeid onder hulle wat nog die naam van Christen dra, maar van u waarheid ver afgewyk het. Gedenk aan die Christelike onderwys met almal wat daarin arbei en daarvoor sorg. Wil ook seën alle vereniginge van oueres en jongeres, wat volgens die reël van u Woord bedoel die heiliging van u Naam, die koms van u ryk en die volbrenging van u wil. Wees met alle stigtinge van barmhartigheid en skenk aan hulle wat daarin arbei, in ryke mate die gawe van die liefde.

Ons bid U ook vir die wêreldlike regeringe, insonderheid vir diegene wat U oor ons gestel het. Gee dat hulle regering daartoe strek dat die Koning van alle koninge oor hulle en hul onderdane regeer en die ryk van die duiwel, wat 'n ryk is van alle skandelikhede en ongeregtighede, deur hulle as u dienaars hoe langer hoe meer verwoes en vernietig word, en dat ons onder hulle 'n geruste en stil lewe lei, in alle godsaligheid en eerbaarheid.

Verder bid ons U vir al ons medebroeders wat ter wille van die naam en die Evangelie van ons Here Jesus Christus vervolging ly. Wil hulle met u Heilige Gees vertroos en genadig daaruit verlos; en laat nie toe dat die gedagtenis van u Naam op aarde uitgeroei word nie, sodat die vyande van u waarheid hulle nie beroem tot oneer en lastering van u Naam nie. Maar as dit u Goddelike wil is dat die gevange Christene met hulle dood vir die waarheid getuienis moet gee en u Naam moet prys, gee dan troos aan hulle in hul lyde, dat hulle dit uit u vaderlike hand mag aanneem en, deurdat hulle daarin u wil volg, standvastig mag bly in lewe en in sterwe, tot u eer, tot stigting van u gemeente en tot hulle eie saligheid.

Ons bid ook vir almal wat U tugtig met armoede, gevangenis, krankheid van die liggaam of aanvegting van die gees. Troos hulle almal, o Here, volgens die eis van hulle nood wat U ken. Gee dat hulle tugtiging hulle dien tot erkenning van hul sondes en betering van hul lewe.

Wil hulle ook gee standvastige geduldigheid, versoet hulle lyde en verlos hulle eindelik, sodat hulle oor u goedheid hul verbly en u Naam vir ewig prys. Troos ook alle weduwees en wese, omdat U hulle Vader is. Wil in almal wat kranksinnig is, die goeie gawes van die verstand vermeerder, sodat hulle dit kan aanwend tot grootmaking van u Naam en stigting van hulle naaste. Eindelik, o Here, wil ons en die wat aan ons verbonde is, sowel as alles wat aan ons behoort, in u beskerming en bewaring neem; vernaamlik die wat op reis is op moeitevolle wee tot bevordering van u Kerk of die welvaart van die land, of ook vir hulle eie eerlike sake. Seën ook die opbrings van die aarde, gee daarvoor gunstige jare en vrugbare wasdom; en gee dat ons in ons beroep volgens u wil lewe en die gawes wat ons deur u seën ontvang, so gebruik dat hulle ons nie belemmer nie, maar veel meer bevorderlik mag wees tot die ewige lewe. Sterk ons ook in alle aanvegtinge, dat ons, deur te stry in die geloof, die oorwinning behaal en hiernamaals met Christus die ewige lewe besit.

Om al hierdie dinge bid ons U, soos ons getroue Here en Saligmaker Jesus Christus self ons geler het:

Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Wil ons sterk in die waaragtige Christelike geloof, dat ons daarin daagliks meer en meer toeneem. Daarvan doen ons met mond en hart belydenis met die woorde:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.