DIE MÔREGEBED

 

Barmhartige Vader, ons dank U dat U hierdie nag so getrou oor ons gewaak het, en ons bid U dat U ons wil versterk met u Heilige Gees. Laat Hy ons voortaan lei, dat ons hierdie dag, sowel as al die dae van ons lewe, bestee tot alle geregtigheid en heiligheid. Laat ons doel, by alles wat ons ter hand neem, altyd wees om u eer te verbrei, so dat ons dan ook al die voorspoed by ons voornemens van u milde hand alleen verwag. En dat ons die genade van mag verkry vergeef ons, volgens u belofte al ons sondes ter wille van die heilige lyde en bloedvergieting van ons Here Jesus Christus; want ons het oor die sondes van harte berou. Verlig ook ons harte, sodat ons alle werke van die duisternis aflê en as kinders van die lig in alle godsaligheid in 'n nuwe lewe wandel. Gee ook seën by die verkondiging van u Goddelike Woord. Vernietig alle werke van die duiwel. Versterk alle getroue kerkdienaars en owerhede van u volk. Vertroos alle vervolgde en benoude harte deur Jesus Christus, u liewe Seun, wat ons beloof het dat U ons alles wat ons U in sy Naam bid, sekerlik sal gee en ons daarom beveel het om aldus te bid: Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Verleen ons ook u genade dat ons volgens u wil mag lewe, die wil wat U aan ons in u Wet geopenbaar het en in hierdie Tien Gebooie saamgevat is:

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

  1. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
  2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
  3. Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
  4. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.
  5. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.
  6. Jy mag nie doodslaan nie.
  7. Jy mag nie egbreek nie.
  8. Jy mag nie steel nie.
  9. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
  10. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie