'N GEBED NADAT UIT DIE KATEGISMUS ONDERRIG GEGEE IS

 

O genadige, barmhartige God en Vader, ons dank U dat dit U behaag het om 'n genadeverbond op te rig met die gelowiges en hulle nageslag, 'n verbond wat U nie alleen deur die heilige doop verseël het nie, maar nog daagliks bevestig as U vir U lof berei uit die mond van hulle kinders, om so die wyse manne van hierdie wêreld beskaamd te maak. Ons bid U, vermeerder in hulle u genade, dat hulle in Christus, u Seun, gedurig toeneem en groei, totdat hulle die mate van die volle grootte van Christus in alle wysheid en geregtigheid verkry het. Gee ons ook u genade, dat ons hulle in u kennis en vrees onderrig, soos U ons beveel het, sodat deur hulle godsaligheid die ryk van die Satan verwoes word en die ryk van Jesus Christus in hierdie en ander gemeentes versterk word, tot eer van u heilige Naam en tot hulle ewige saligheid, deur Jesus Christus, u Seun en ons Here, wat ons geleer het om aldus te bid::

Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.