GEBED BY DIE OPENING VAN DIE KERKLIKE BYEENKOMSTE

 

Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, dit het U behaag in oneindige wysheid en goedertierenheid om uit al die mense van die ganse aarde vir U 'n gemeente te vergader deur die verkondiging van die heilige evangelie, en die te regeer deur die diens van mense. U het ons ook tot so 'n amp genadiglik geroep en ons beveel om ag te gee op die kudde wat Christus met sy dierbare bloed verwerf het. Ons is dan nou hier in u heilige Naam vergader om volgens die voorbeeld van die Apostoliese Kerk, ooreenkomstig ons amp, te handel oor die dinge wat voor ons sal kom en wat betrekking het op die welstand en die stigting van u gemeentes. Aangesien ons egter moet bely dat ons daartoe onnuttig en onbekwaam is, omdat ons van nature uit onsself niks goed kan dink of doen nie, daarom bid ons U, o getroue God en Vader, dat U volgens u belofte, in ons vergadering wil wees met u Heilige Gees sodat Hy ons in alle waarheid lei. Neem ook van ons weg alle misverstand en verkeerde beweginge van die vlees, en gee dat u heilige Woord die enigste reël en rigsnoer van al ons beraadslaginge en besluite mag wees, sodat alles strek tot eer van u Naam, tot stigting van u gemeente en tot gerustheid van ons eie gewete, deur Christus Jesus, u Seun, wat met U en die Heilige Gees, die enige en waaragtige God, ewig geloof en geprys moet word. Amen.