GEBED VIR KRANKES EN AANGEVOGTENES

 

Ewige, barmhartige God en Vader, U is die ewige saligheid van die lewendes en die ewige lewe van die sterwendes. U alleen het dood en lewe in u hand, en sorg sonder ophou so vir ons, dat gesondheid of krankheid, goed of kwaad nie oor ons kan kom nie; ja, geen haar van ons hoof kan val sonder u wil nie, terwyl U ook vir u gelowiges alle dinge ten beste keer. Ons bid U, verleen ons die genade van u Heilige Gees, dat Hy ons leer om ons ellendigheid reg te ken en geduldig u kastydinge te verdra, wat ons tog tienduisend maal groter verdien het. Ons weet dat hulle vir ons geen tekens van u toorn is nie, maar van u vaderlike liefde jeens ons, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Vermeerder, o HERE, ons geloof deur u Heilige Gees. Laat ons hoe langer hoe meer in Christus ingelyf word soos lidmate in hulle geestelike Hoof, aan wie U ons in lyde en heerlikheid gelyk wil maak. Maak die kruis ligter volgens wat ons swakheid kan verdra. Ons onderwerp ons geheel en al aan u wil, hetsy dat U ons siele langer in hierdie tabernakel wil laat bly of tot U in die ewige lewe wil neem, aangesien ons Christus se eiendom is en daarom nie kan vergaan nie. Ons wil graag hierdie swakke vlees verlaat in die hoop van die salige opstanding, wanneer dit veel heerliker aan ons teruggegee sal word. Laat ons tog gevoel die salige troos van die vergewing van sondes en van die regverdigmaking van Christus, sodat ons met daardie skild alle aanvegtinge van satan kan oorwin. Laat sy onskuldige bloed die vlek en die onreinheid van ons sondes uitwis. Laat sy geregtigheid intree vir ons ongeregtigheid in u laaste oordeel. Wapen ons met geloof en hoop, sodat ons nie tot skande word deur enige skrik vir die dood nie. Wanneer ons liggaamlike oë duister word, laat dan die oë van die gees op U sien. Wanneer U ons die gebruik van die tong beneem het, laat die hart dan nie ophou om U aan te roep nie. O Here, ons beveel ons siele in u hande. Wil ons in ons laaste nood nie verlaat nie. Doen dit om Jesus Christus wil alleen, wat ons geleer het om aldus te bid: Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.

Amen.