GEBED VOOR DIE ETE

 

Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae (Ps. 145:15, I6).

Here, almagtige God, U wat alles geskape het en nog deur u Goddelike krag onderhou en die volk Israel in die woestyn gespysig het - strek u seën uit oor ons, u arme dienaars, en heilig vir ons hierdie gawes wat ons uit u milde hand ontvang, sodat ons dit matig en heilig volgens u goeie wil gebruik en daardeur erken dat U ons Vader en die oorsprong van alle goeie dinge is. Gee ook dat ons altyd, en voor alles, soek die geestelike brood van u Woord, waarmee ons siele gespysig word tot die ewige lewe, wat U vir ons berei het deur die heilige bloed van u liewe Seun, ons Here Jesus Christus. Amen.

Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Ons Here Jesus Christus vermaan ons aldus in Luk. 21:34, 35: Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.