'N OPENBARE BELYDENIS VAN DIE SONDES EN KORTER GEBED VOOR DIE PREEK

Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, ons erken en bely voor u Goddelike majesteit dat ons arme, ellendige sondaars is, ontvang en gebore in alle boosheid en verdorwenheid, geneig tot alle kwaad en onnuttig tot enige goed, en dat ons met ons sondige lewe sonder ophou u heilige gebooie oortree, waardeur ons u toorn teen ons verwek en volgens u regverdige oordeel die ewige verdoemenis op ons laai.

Maar, o Here, ons voel berou en smart dat ons U vertoorn het; ons beskuldig en klaag onsself aan vanweë ons misdade en begeer dat U genadiglik ons ellendigheid wil aansien.

Ontferm U oor ons, o allergoedertierendste God en Vader, en vergeef ons al ons sondes ter wille van die heilige lyde van u liewe Seun Jesus Christus.

Verleen ons ook die genade van u Heilige Gees, wat ons leer om ons ongeregtigheid van ganser harte te erken en onsself so te mishaag, dat die sonde in ons gedood word en ons in 'n nuwe lew weer opstaan, waarin ons waaragtige vrugte van heiligheid en geregtigheid voortbring wat U deur Jesus Christus welgevallig kan wees.

Gee ons ook dat ons u heilige Woord volgens u Goddelike wil reg verstaan, sodat ons daaruit leer om al ons vertroue op U alleen te stel en van alle skepsele af te trek.

Laat ook ons ou mens met al sy begeertes van dag tot dag meer en meer gekruisig word, en laat ons ons aan U opoffer tot 'n lewende dankoffer, tot eer van u heilige Naam en tot stigting van ons naaste.

Wil ook genadiglik bekeer almal wat nog van u waarheid wegdwaal, sodat ons U almal saam eendragtig dien in heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe.

Dit begeer ons van U deur ons Here Jesus Christus wat ons geleer en beveel het om aldus te bid:

Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.